Používame cookies

Súbory cookie a ďalšie technológie sledovania používame na zlepšenie vášho zážitku z prehliadania našich webových stránok, na to, aby sme vám zobrazovali prispôsobený obsah a cielené reklamy, na analýzu návštevnosti našich webových stránok a na pochopenie toho, odkiaľ naši návštevníci prichádzajú. Viac info

 

Ochrana osobných údajov

GRAND REALITY SK s. r. o., so sídlom: DOLEŽALOVA 15, 821 04 Bratislava – mestská časť Trnávka, IČO: 51 783 789 ako prevádzkovateľ (ďalej len „prevádzkovateľ“) garantuje bezpečnosť a ochranu zverených osobných údajov v plnom súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady č. (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) a so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien.

Na účely týchto PSOÚ sú „osobné údaje“ akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby; identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo odkazom na iné prvky, ktoré sú špecifické pre identitu takejto osoby.

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje rôznych osôb, ktorými sú najmä klienti, objednávatelia, zmluvní dodávatelia prevádzkovateľa, iní zmluvní partneri prevádzkovateľa a zamestnanci alebo iné fyzické osoby konajúce v mene osôb uvedených v tejto vete, a to spravidla automatizovanými prostriedkami v zabezpečených elektronických databázach prevádzkovateľa a elektronických databázach externých sprostredkovateľov zabezpečených neverejnými prístupovými údajmi.

Spracovanie osobných údajov prevádzkovateľom sa musí za každých okolností realizovať v súlade s GDPR a súvisiacimi právnymi predpismi, pričom podpísaná osoba ako klient alebo iný zmluvný partner prevádzkovateľa (ďalej len „dotknutá osoba“) svojím podpisom nižšie vyhlasuje, že sa oboznámila s týmito PSOÚ a zaväzuje sa dodržiavať ich:

1. Právnym základom spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom pri plnení záväzkov prevádzkovateľa je nevyhnutnosť na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba alebo na vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy na žiadosť dotknutej osoby, v zmysle článku 6, ods. 1 písm. b) GDPR, a/alebo nevyhnutnosť na účely oprávnených záujmov prevádzkovateľa a tretích osôb výlučne v súvislosti s plnením zmluvných záväzkov prevádzkovateľa, v zmysle článku 6, ods. 1 písm. f) GDPR (ak dotknutá osoba nie je priamo zmluvným partnerom prevádzkovateľa). ​​

2. Účelom spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom je plnenie zmluvných záväzkov prevádzkovateľa a priame kontaktovanie dotknutých osôb na účely uzatvárania a plnenia zmluvných záväzkov. Druhmi spracúvaných osobných údajov sú najmä titul, meno a priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, kontaktné údaje (telefónne číslo/e-mail), bankové spojenie a číslo účtu v banke, údaje o majetku vo vlastníctve dotknutej osoby, a v prípade nevyhnutnosti rodné číslo.

3. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje počas celého trvania zmluvných záväzkov prevádzkovateľa a zmluvného partnera, a následne ich archivuje po dobu 5 rokov od ukončenia posledného zmluvného záväzku.

4. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že neustanovil zodpovednú osobu v zmysle článku 37 GDPR.

5. Ak to je potrebné na plnenie zmluvných záväzkov prevádzkovateľa, osobné údaje spracúvané prevádzkovateľom podľa týchto PSOÚ môžu byť zverejnené v primeranej miere vo verejne dostupnom inzertnom systéme, a/alebo prenesené nasledovným príjemcom:

5.1. ak je dotknutou osobou klient so záujmom o predaj nehnuteľností, potenciálnym záujemcom o kúpu nehnuteľností;

5.2. ak je dotknutou osobou klient so záujmom o kúpu nehnuteľností, klientom prevádzkovateľa a záujemcom o predaj nehnuteľností;

5.3. ak je dotknutou osobou mandatár, zamestnanec alebo iná osoba konajúca v mene prevádzkovateľa, akýmkoľvek klientom prevádzkovateľa.

6. PRENOSY OSOBNÝCH ÚDAJOV A INFORMOVANIE DOTKNUTEJ OSOBY. Pri akomkoľvek prenose osobných údajov prevádzkovateľovi je klient alebo iný zmluvný partner povinný dodržiavať všetky ustanovenia GDPR a súvisiacich právnych predpisov, najmä je povinný zabezpečiť svoje oprávnenie na vykonanie prenosu osobných údajov v zmysle GDPR a vopred informovať všetky dotknuté osoby, ktorých sa prenos údajov týka, o týchto Podmienkach spracúvania v celom rozsahu; najmä je povinný informovať dotknuté osoby o:

6.1. totožnosti a kontaktných údajoch prevádzkovateľa, účeloch spracúvania, právnom základe spracúvania a povahe oprávnených záujmov prevádzkovateľa, príjemcoch osobných údajov alebo kategóriách príjemcov (ak sú známi), o podmienkach prenosu osobných údajov do krajín mimo EÚ (ak sa má realizovať), o dobe uchovávania osobných údajov prevádzkovateľom a o tom, že poskytovanie osobných údajov je nevyhnutnou zmluvnou požiadavkou v rámci zmluvných vzťahov zmluvného partnera a prevádzkovateľa;

6.2. právach dotknutej osoby uplatniteľných voči prevádzkovateľovi, ktorými sú:

a) právo na potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o dotknutej osobe spracúvané, právo na prístup k osobným údajom a  informáciám o nich, ako aj na opravu týchto údajov,

b) právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, najmä ak sú nesprávne,

c) právo na vymazanie osobných údajov, najmä ak pominul účel ich spracúvania,

d) právo na prenesenie osobných údajov inému prevádzkovateľovi v štruktúrovanej a strojovo čitateľnej podobe,

e) právo namietať proti spracúvaniu z dôvodov týkajúcich sa osobnej situácie dotknutej osoby alebo pri podozrení, že sa údaje spracúvajú nezákonne,

f) právo namietať proti priamemu marketingu voči dotknutej osobe a proti profilovaniu na účely priameho marketingu,

g) právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

7. Ak je klient alebo zmluvný partner dotknutou osobou, vyhlasuje, že sa oboznámil so všetkými skutočnosťami uvedenými v týchto PSOÚ, najmä s druhom spracúvaných údajov, dobou spracúvania, spôsobmi spracúvania, účelmi a právnymi základmi spracúvania, ďalšími informáciami uvedenými v bode 6.1 týchto PSOÚ a so svojimi právami uvedenými v bode 6.2 týchto PSOÚ.

8. Zmluvný partner, ktorý nie je klientom, je povinný dodržiavať bezpečnosť spracúvania osobných údajov v zmysle článku 32 GDPR, najmä prijatím primeraných technických a organizačných opatrení. Ak spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa, je povinný uzatvoriť s prevádzkovateľom zmluvu o sprostredkovaní osobných údajov alebo podobnú zmluvu a riadiť sa takouto zmluvou v celom rozsahu.

9. Zmluvný partner, ktorý nie je klientom, je povinný zachovávať mlčanlivosť o akýchkoľvek osobných údajoch, ktoré získa od prevádzkovateľa, a je povinný zaviazať akékoľvek osoby, ktoré z poverenia zmluvného partnera alebo v jeho organizácii prídu do styku s osobnými údajmi získanými od prevádzkovateľa, aspoň rovnakou povinnosťou mlčanlivosti, pokiaľ takáto povinnosť nevyplýva z osobitného predpisu.